Política de xarxes socials

Política de xarxes socials


Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de CMD PARETS., A la xarxa social De conformitat al deure d'informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril (GDPR) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) CMD PARETS., D'ara endavant el RESPONSABLE desitja posar en coneixement dels usuaris d'aquesta xarxa social la política respecte de tractament i protecció de les dades de caràcter personal d'aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE, a aquesta. L'accés i ús per l'usuari d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política de privacitat i que doneu el consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la mateixa. Dades de menors d'edat o incapaços L'accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda prohibit l'accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a aquesta. Per la seva banda, si l'usuari és incapaç, el RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l'assistència consentida de titular de la pàtria potestat o tutela de l'usuari o el seu representant legal per a l'accés i ús d'aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, aquest quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de la seva pàgina oficial per menors i incapaços sent dita responsabilitat dels seus representants legals en cada cas. Identificació de la raó social del responsable de l'arxiu L'usuari queda informat que el RESPONSABLE, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen les dades personals de l'usuari a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, sense perjudici dels tractaments dels quals és responsable l'entitat titular de la xarxa social en la qual es troba la nostra pàgina oficial. Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal, informació i consentiment Les dades personals proporcionades voluntàriament per l'usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial formaran part d'un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d'oferir informació de l'RESPONSABLE, per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercial, enviament de newsletter a aquells usuaris que se subscriguin, intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers. Des del moment en què l'usuari utilitza la present pàgina oficial presta el seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seves dades personals pel RESPONSABLE, per a la correcta prestació d'aquests serveis d'acord amb el que estableix la present política. L'usuari és lliure d'utilitzar la pàgina oficial de l'RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, per la qual cosa en cas que l'usuari no estigui d'acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no haurà de fer-la servir ni proporcionar les seves dades personals. A través d'aquesta pàgina oficial de l'RESPONSABLE, l'usuari pot compartir textos, fotos, vídeos i altre tipus d'informació i / o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L'usuari serà responsable que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent, la present política i les Normes de la Plataforma. L'usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial de l'RESPONSABLE, dades personals, fotografies i informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals ostenti l'autorització de tercers. El RESPONSABLE tindrà dret a eliminar de la present pàgina oficial -de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni autorització de l'usuari-qualssevol continguts publicats per l'usuari quan l'usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les normes establertes en la present política i les normes de la Plataforma. Identificació dels destinataris respecte dels quals el RESPONSABLE, tingui previst la realització de cessions o comunicacions de dades S'adverteix a l'usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial de l'RESPONSABLE, a la xarxa social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència, tota la informació i continguts publicats per l'usuari en la pàgina oficial de l'RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la mateixa naturalesa del servei. El RESPONSABLE únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter administratiu. Altres tercers prestadors de serveis El RESPONSABLE adverteix a l'usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i tractament de les dades d'acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli de l'usuari a través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap mena de responsabilitat respecte dels tractaments i posteriors utilitzacions de les dades personals que poguessin efectuar-se tant pel titular de la xarxa social com per tercers prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades a raó de la prestació dels seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d'aquells responsables a qui a través d'hiperenllaços el RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial. Qualitat de les dades El RESPONSABLE adverteix a l'usuari que, llevat l'existència d'una representació legalment constituïda, cap usuari pot utilitzar la identitat d'una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l'usuari en tot moment haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l'usuari haurà de respectar la privacitat de tercers, siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial de l'RESPONSABLE, a aquesta. Drets que assisteixen a l'Interessat: Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i de la limitació o oposició al seu tractament. Dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent. Altra informació d'interès El RESPONSABLE podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos, substituirà, completarà i / o modificarà l'actualment publicada aquí recollida. Per això l'usuari haurà d'accedir periòdicament a les mateixes per tal de mantenir-se actualitzat. L'usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o mitjançant les següents adreces i dades de contacte: info@cmdparets.com Així mateix l'usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l'ús d'aquesta.